Skip to content

Vijf vragen aan advocaat Mr. J.A.M. (Jill) van WeelyVijf vragen aan advocaat

Als advocaat op het gebied van scheiden is mijn rol zorg dragen voor de rechtsbescherming van mijn cliënt. Daarbij laat ik mij leiden door de vijf kernwaarden die zijn vastgelegd in de Advocatenwet: onafhankelijkheid, partijdigheid, deskundigheid, integriteit en vertrouwelijkheid.  Als lid van de Sociale Adviesraad Waalwijk op het gebied van scheiden geef ik gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders. Mijn rol als lid van het Scheiding Advies Team Waalwijk is om bij te dragen aan het verbinden van recht en zorg door aan te sluiten bij het casuïstiek overleg en vroegtijdig juridische knelpunten en mogelijke conflicten te signaleren. 

Wat vindt u van het initiatief ‘Als je uit elkaar gaat’ Waalwijk?

Ik vind ‘Als je uit elkaar gaat Waalwijk’ een goed initiatief aangezien hiermee bij een scheiding enerzijds hulp, advies en begeleiding wordt geboden aan alle inwoners van Waalwijk en het anderzijds een hulpmiddel is voor de professionals die betrokken zijn bij deze inwoners. 

Wat zijn de belangrijkste juridische stappen die ouders moet nemen als ze uit elkaar gaan?

Nadat de beslissing is genomen om uit elkaar te gaan, moet eerst worden onderzocht of ouders in onderling overleg (deel-)afspraken kunnen maken over de gevolgen van de scheiding. De gemaakte afspraken kunnen worden vastgelegd in een zgn. ouderschapsplan. 

Vervolgens kan met bijstand van een advocaat de rechter worden verzocht om de door de ouders in het ouderschapsplan getroffen regelingen te bekrachtigen en/of om te beslissen op de punten waarover de ouders geen (volledige) overeenstemming hebben bereikt.  

Welke factoren beïnvloeden de verdeling van bezittingen en financiën bij een echtscheiding?

Voor de verdeling en verrekening van de huwelijksgemeenschap moet eerst worden vastgesteld welk huwelijksregime van toepassing is. Met ingang van 1 januari 2018 is de Wet Beperkte gemeenschap van goederen van kracht. 

Hoe wordt de voogdij over kinderen bepaald bij een echtscheiding?

Uitgangspunt is dat ouders na een scheiding gezamenlijk belast blijven met het ouderlijk gezag over de kinderen. Voogdij is overigens gezag dat wordt uitgeoefend door een ander dan de ouders. 

Heeft u een tip voor ouders die uit elkaar gaan?

Mijn ervaring leert dat goedbedoelde adviezen van derden een scheiding eerder gecompliceerder maakt dan eenvoudiger. Mijn tip aan ouders is daarom zo lang mogelijk met elkaar in gesprek te blijven en het eigen gevoel te blijven volgen.